به مناسبت روز کودک فلسطینی؛ «محمد الدره» قربانی سیاست‌های ضدانسانی صهیونیزم

ریشه تمام مشکلاتی که امروز در منطقه وجهان وجود دارد اندیشه صهیونیزم است اندیشه ای که هر جنگ و کشتاری ریشه در آن دارد. این اندیشه خواستار کشتن تمام کسانی است که برای او غیر تعریف می شوند و در این مسیر محمد الدره یکی از میلیاردها قرباین است.