در شرایط سخت اقتصادی، فشارهای بین المللی و شیوع کرونا، حفظ و انسجام سنگر تولید واجب عینی است

مدیرعامل شرکت مارگارین تأکید کرد : در حال حاضر در شرایط سخت اقتصادی ، فشارهای بین المللی و شیوع بیماری کرونا ، حفظ و انسجام سنگر تولید یک واجب عینی محسوب می شود.