دوتابعیتی بودن رزم حسینی احراز نشده است/ وزیر پیشنهادی صمت مدیر پشت میزنشین نیست

نماینده نیشابور گفت: بدون شک دو تابعیتی رزم حسینی تائید نشده است و هیئت تحقیق از مدیران دو تابعیتی نیز این موضوع را تائید نکرده است.