سیدعمارحکیم:حمله به بغداد نشاندهنده طرحی برای ویران سازی عراق است

رهبر جریان ملی الحکمه عراق در واکنش به ادامه یافتن حملات راکتی به بغداد، آن را نشانه طرحی برای ویران سازی عراق و سوق دادن این کشور به سوی فتنه و درگیری دانست.