تخریب ۴ باب کوخه همزمان با فصل بازگیری در آبادان

حوادث رکنا: رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبادان گفت: همزمان با فصل بازگیری ۴ باب کوخه در آبادان تخریب شد.