ﮐﺸﻒ اﻧﺒﺎر اﺣﺘﮑﺎر مواد غذایی در ﻓﺮدﯾﺲ

حوادث رکنا: ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﺎﻣﻮران پلیس امنیت عمومی فردیس بیش از ۷ هزار کارتن مواد غذایی احتکار شده به ارزش ۲۵۰ میلیارد از ﯾﮏ اﻧﺒﺎر در این شهرستان ﮐﺸﻒ ﺷﺪ.